โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
แสดงโครงการที่เทศบาลตำบลท่าปลา ร่วมดำเนินการ  ปี 2560

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลท่าปลา -
๒. โครงการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น -
๓. โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตลาดสด ทต.ท่าปลา -
๔. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ไข้เลือดออก ชิคุณ) -
๕. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า -
๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้อต้น -
๗. โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ทำงาน -
๘. โครงการอาหารปลอดภัย -
๙. โครงการจัดสวนสาธารณะ -
๑๐. โครงการปรับพื้นที่ก่อสร้างเตาเผาขยะ -
๑๑. โครงการปรับพื้นที่บ่อขยะเดิม -
๑๒. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย -
๑๓. โครงการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม -
๑๔. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม -
๑๕. โครงการรักษ์ป่าชุมชนห้วยภูนก -
๑๖. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก -
๑๗ โครงการพัฒนาเครือข่ายทีมหมอครอบครัว นส.ปรพร  ทองหลวง

 

แสดงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าปลา  ปี 2560

ลำดับ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๑.

โครงการตรวจคัดกรองความบกพร่องด้านสติปัญญาและการเรียนรู้

คุณวราภรณ์ กุลพรม

๒.

โครงการพี่ดูแลฟันน้อง ๕

ทันตกรรม

๓.

โครงการหนูน้อยรักษ์ฟัน

ทันตกรรม

๔.

โครงการส่งเสริมสุขภาพในวัยเรียน

โรงเรียนสิงห์คอมฯ

๕.

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน

โรงเรียนน้ำสิงห์

๖.

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

โรงเรียนนิคมฯ๔

๗.

โครงการเสริมสร้างสุขภาพน้ำดื่มที่สะอาด

โรงเรียนท่าเรือ

๘.

โครงการผู้สูงอายุร่วมใจ ป้องกันภัยโรคเรื้อรัง

อบต.ท่าปลา

๙.

โครงการสานใจรักด้วยรักและผูกพัน (ปีที่๒)

อบต.ท่าปลา

๑๐.

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่๒

หมู่ 2

๑๑.

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน หมู่ที่ ๔

หมู่ 4

๑๒.

โครงการเยาวชนยิ้มสดใส และใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ ๕

หมู่ 5

๑๓.

โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ ๗

หมู่ 7

๑๔.

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย หมู่ที่๙

หมู่ 9

๑๕.

โครงการจัดออกอบรมประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพ หมู่ที่ ๑๐

หมู่ 10

๑๖.

โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ ๑๑

หมู่ 11

๑๗.

โครงการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า และก้าวเดินเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ ๑๒

หมู่ 12

๑๘.

โครงการห้องพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.ท่าปลา

 

แสดงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (QOF) งวด2/2557  ดำเนินการปี 2558

ลำดับ

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

๑.

โครงการพัฒนาระบบบริการโรคซึมเศร้า คปสอ. ท่าปลา            จ.อุตรดิตถ์ ปี 2558

วราภรณ์ กุลพรม

๒.

โครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home health care) ต.ท่าปลา      อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ปี 2558

ปัทมพร พุฒโต

๓.

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนหัดและเด็กอายุ 5 ปี ได้รับวัคซีนDTP  อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ปี 2558

สุดาวรรณ ศรีวิชัย

๔.

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสัตรีอายุ 30-60ปี
ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

สิริพร มีอ่วม

๕.

โครงการดำเนินงานคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง        ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ปี 2558            

นส.ปรพร  ทองหลวง

๖.

โครงการส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ปี 2558 

บุปผา   เรือนอินทร์

 

กลุ่มกิจกรรม

หน่วยวัด

2557

2558

1.การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของอสม.

อบรม อสม. ใหม่/ทดแทน

 

     คน/ครั้ง

 

9/1

 

5/1

2.อบรม ฟื้นความรู้ อสม.

     คน/ครั้ง

144/1

154/1

3.อบรม อสม.เชี่ยวชาญ 10 สาขา

     คน/ครั้ง

45/1

50/1

4.จัดประชาคมหมู่บ้าน

ครั้ง

2

12

5.อบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย

คน / ร.ร.

150/6

155/6