ที่มา  :  รง. 506  ( ตุลาคม 2555– กันยายน 2558)
หมายเหตุ  : อัตราต่อ 100,000 ประชากร