สถิติชีพ
สาเหตุการตาย โรงพยาบาลท่าปลา ปีงบประมาณ 2556-2558


 


จำนวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยนอก จำแนกตามสาเหตุการป่วย
             โรงพยาบาลท่าปลา    ปีงบประมาณ  2556-2558

ลำดับที่

กลุ่มโรคที่

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)

จำนวน
ปี 2556 

จำนวน
ปี  2557

จำนวน
ปี 2558 

1.

9

โรคระบบไหลเวียนเลือด

19,835 21,114 23,122

2.

4

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาบอลิซึม

15,383

16,961 19,318

3.

13

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

13,618

16,506 14,857

4.

11

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

8,823

8,988 10,769

5.

10

โรคระบบหายใจ

9,400

8,694 8,797

6.

18

อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจคลินิก

6,069

6,489 6,325

7.

14

โรคระบบสืบพันธ์ร่วมปัสสาวะ

3,675

3,813 3,995

8.

1

โรคติดเชื้อและปรสิต

4,113

3,186 3,271

9.

6

โรคระบบประสาท

1,828

2,371 2,591

10.

5

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม

1,823

2,353 2,312

11.

12

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

2.268

2,413 2,284

12.

21

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย

2,324

2,161 2,091

13.

7

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

1,447

1,782 1,699

14.

3

โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติ
เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

1,591

1,704 1,600

15.

8

โรคหูและปุ่มกกหู

440

562 666

16.

20

อุบัติเหตุจากการขนส่ง

583

538 492

17.

2

เนื้องอก (รวมมะเร็ง)

337

393 412

18.

15

ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์

238

232 176

19.

16

ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดในระยะปริกำเนิด

123

116 97

20.

17

รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปและโครโมโซม

47

40 41

21.

19

การเป็นพิษและผลที่ตามมา

26

22 15

         ที่มา : รายงาน 504  ( ตุลาคม 2556- กันยายน 2558 )