เบอร์โทรศัพย์ภายใน

 หน่วยงาน

เบอรโทร
ฝ่ายบริหารทั่วไป 150,135,105
ฝ่ายชัญสูตสาธารณสุข 101
ห้องเวชระเบียน 102
ประชาสัมพันธ์ 103
ฝ่ายทันตกรรม 104
หน่วยจ่ายกลาง 107
โรงครัว 110
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 114,155
ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค 115
คลินิกทอฝัน 118
ฝ่ายเภสัขกรรมชุมชน 119
ห้องฉุกเฉิน 121
ห้องใบเสร็จรับเงิน 128
ห้องคลอด 131
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 133
คลินิกแสงตะวัน 134
ห้องกายภาพบำบัด 137
แพทย์แผนไทย 138
ผู้ป่วยใน 140
หน่วยซ่อมบำรุง 142,143
ศูนย์สิทธิประโยชน์ 146
ผู้ป่วยนอก 156