จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.พ. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ก.พ. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร
   โรงพยาบาลท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ หลัง (๒ ก.พ. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ ก.พ. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ ก.พ. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒ ก.พ. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบบโรงสูบน้ำดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ก.พ. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑ ก.พ. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ร่าง ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร 
   โรงพยาบาลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(๒๕ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเภสัชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๒ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๗ ม.ค. ๒๕๖๔) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๓ ธ.ค.๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างรายงานขอจัดจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่อง
   ตรวจวิเคราะอัจโนมัติ ทางเคมีคลินิก( Automate Chemistry Analyxer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลท่าปลาปีงบ ๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕ พ.ย. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงห้องกายภาพบำบัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุมันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า โรงพยาบาลท่าปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕ ต.ค. ๒๕๖๓ ) 
 - ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การปรับอัตราค่าบริการทันตกรรมรากเทียมของโรงพยาบาลท่าปลา  (๑ ต.ค.๒๕๖๓ )